PAUZEREN – OPZEGGEN – ALGEMENE VOORWAARDEN

Pauzeren

– U kunt bij ons ten alle tijde pauzeren in plaats van op te zeggen als u even moeilijk kan sporten. Hiervoor rekenen wij natuurlijk geen extra kosten of wachtgeld. Een pauzering kan alleen op een pauze door dit vooraf aan te vragen op het hiervoor bestemde formulier, of per E-mail op [email protected]. Een pauzering heeft altijd een startdatum, en een einddatum. Vult u geen einddatum in, houden wij 3 maanden aan

Opzeggen

– Bij de balie kunt u een opzegformulier opvragen en dit ter plekke ondertekenen.

– U kunt ons ook een mail sturen op [email protected] (belangrijk, u krijgt binnen 72 uur antwoord. is dit niet, heeft u mogelijk een verkeerd mailadres, of zit het bij ons in de spam. Neem dan zeker contact op na 72 uur)

We zien u natuurlijk liever niet gaan! Als u niet tevreden bent, laat ons weten met een tip hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Telefonisch opzeggen, Mondeling opzeggen of een andere wijze zoals hierboven zijn niet geldig. Dit doen we zodat er nooit enige onduidelijkheid over de status van uw contract kan bestaan. Uw en Ons belang!

– Let op, uw 1e contractperiode wordt altijd aangehouden. Zegt u binnen deze periode op, eindigt het lidmaatschap meteen na de contractsperiode. Zegt u in de laatste maand of hierna op, hanteren wij ten all tijden 1 volle maand opzegtermijn

Algemene Voorwaarden

1.0 Deelname aan de lessen geschiedt geheel op vrijwillige basis. Sportcentrum SportVision is niet aansprakelijk en / of verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en blessures ongeacht de oorzaak en afloop.

2.0 Sportcentrum SportVision kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging en / of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Betalingsvoorwaarden

3.0 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesloten contractperiode. Hierna wordt het een maandelijks lidmaatschap, opzegbaar met een opzegtermijn van één volle maand. Let op! Uw eerste contractperiode wordt altijd aangehouden. Zegt u binnen deze periode op, eindigt het lidmaatschap meteen na deze contractperiode. Zegt u in de laatste maand of hierna op, hanteren wij ten alle tijden één volle maand als opzegtermijn.

3.1 Betalingen van het lesgeld dienen vooraf te worden voldaan. In geval van minderjarigheid geldt ten aanzien van deze betaling voor zijn / haar wettelijke vertegenwoordiger een hoofdelijke aansprakelijkheid.

3.2 Betaling van lidmaatschapsgelden én eventuele eenmalige kosten geschiedt per automatisch incasso. De enige uitzondering op deze regel is het contant vooruit betalen van lidmaatschapsgelden voor ten minste drie maanden.

3.3 Bij tussentijdse opzegging vindt er géén restitutie van lidmaatschapsgelden plaats. Bij de balie kunt u een opzegformulier opvragen en dit ter plekke ondertekenen. We zien u natuurlijk liever niet gaan! Als u niet tevreden bent, laat ons dan weten middels een tip hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Telefonisch opzeggen, per e-mail of een andere wijze, is niet geldig. We hanteren deze methode zodat er nooit enige onduidelijkheid over de status van uw contract kan bestaan. Tip: Maak een foto van uw opzegging of vraag om een kopie voor uw administratie.

3.4 Lidmaatschapstarieven worden jaarlijks geïndexeerd. wat het precies betekent communiceren wij bij het inchecken en op het mededelingenbord.

3.5 In geval van langdurige ziekte, blessure of vakantie waardoor de sportactiviteit tenminste één maand wordt onderbroken, kan het lidmaatschap tijdelijk op pauze worden gezet. Hiervoor rekenen wij natuurlijk geen extra kosten of wachtgeld. Een pauzering kan alleen op een pauze door dit vooraf aan te vragen op het hiervoor bestemde formulier of per e-mail. Een pauzering heeft altijd een startdatum, en een einddatum. Vult u geen einddatum in, houden wij één maand aan als pauzeringsperiode. De pauze is een tijdelijke onderbreking van het lidmaatschap en wordt in mindering gebracht op de initiële lidmaatschapsperiode. Een pauze gaat pas in op het moment dat deze schriftelijk is aangevraagd en kan niet met terugwerkende kracht in gang worden gezet.

3.6 Een lidmaatschap kan enkel worden stopgezet middels een volledig ingevuld en ondertekend uitschrijfformulier. Het uitschrijfformulier wordt pas in behandeling genomen wanneer alle eventuele openstaande betalingen zijn voldaan. Een uitschrijfformulier is verkrijgbaar aan de SportVision Servicebalie.

3.7 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan dus niet worden overgedragen.

3.8 Indien u gebruik wilt maken van de studentenkorting, dient u ieder jaar voor 1 oktober een document te overleggen waaruit blijkt dat u student bent.

3.9 Indien u gebruik wilt maken van korting, hierbij geldt de regel dat de hoogste korting telt, en korting nooit “stapelt”. Dus bijvoorbeeld een studentenkorting en familiekorting, dan geldt alleen de studentenkorting, en voor de andere personen telt degene met studentenkorting niet mee.

Overig

4.0 Om op verantwoorde wijze te sporten is ieder lid bij het aangaan van een lidmaatschapsovereenkomst met SportVision verplicht zijn of haar gezondheidstoestand te schetsen en bijzonderheden aan te kaarten, door hierover te communiceren met de betreffende instructeur.

5.0 Sportcentrum SportVision behoudt zich het recht voor om deze lidmaatschapsovereenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.

6.0 Alle kosten verbonden aan het incasseren van achterstallige lesgelden, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van het lid waar het incasso betrekking op heeft of diens wettelijke vertegenwoordiger.

7.0 Bij Sportcentrum SportVision gaan we positief, vriendelijk en respectvol met elkaar om.

8.0 Fysiek of verbaal geweld, discriminatie, bedreiging, seksuele intimidatie en het gebruik van, en handel in, verboden goederen en middelen wordt niet getolereerd. Indien u zich hier schuldig aan maakt, wordt u de toegang tot SportVision ontzegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN EN OPZEGGEN

Opzeggen

– U kunt bij ons ten alle tijde pauzeren in plaats van op te zeggen als u even moeilijk zit. Hiervoor rekenen wij natuurlijk geen extra kosten of wachtgeld. Een pauzering kan alleen op een pauze door dit vooraf aan te vragen op het hiervoor bestemde formulier, of per E-mail. Een pauzering heeft altijd een startdatum, en een einddatum. Vult u geen einddatum in, houden wij 3 maanden aan

– Bij de balie kunt u een opzegformulier opvragen en dit ter plekke ondertekenen. We zien u natuurlijk liever niet gaan! Als u niet tevreden bent, laat ons weten met een tip hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Telefonisch opzeggen, per mail, of een andere wijze zijn niet geldig. Dit doen we zodat er nooit enige onduidelijkheid over de status van uw contract kan bestaan. Uw en Ons belang! tip: Maak er een fotootje van of vraag om een kopie voor uw administratie.

– Let op, uw 1e contractperiode wordt altijd aangehouden. Zegt u binnen deze periode op, eindigt het lidmaatschap meteen na de contractsperiode. Zegt u in de laatste maand of hierna op, hanteren wij ten all tijden 1 volle maand opzegtermijn

Algemene Voorwaarden

1.0 Deelname aan de lessen geschiedt geheel op vrijwillige basis. Sportcentrum SportVision is niet aansprakelijk en / of verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en blessures ongeacht de oorzaak en afloop.

1.1 Sportcentrum SportVision kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging en / of diefstal van persoonlijke bezittingen.

2.0 Sportcentrum Sportvision kan deze Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd op het communicatiebord. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Abonnementen, ook indien deze vóór de wijziging van de Voorwaarden zijn gesloten.

2.1 Indien aan de zijde van Sportvision sprake is van overmacht, heeft Sportvision het recht om maximaal 1 maand te sluiten met behoud van betaling. Hierna wordt de betaling opgeschort. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van sportvision, staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, (concrete dreiging tot) terroristische aanslagen of oorlog, brand, natuurrampen, alsmede iedere andere situatie waarop sportvision geen beslissende controle kan uitoefenen.

Betalingsvoorwaarden

3.0 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesloten contractperiode. Hierna wordt het een maandelijks lidmaatschap, opzegbaar met een opzegtermijn van één volle maand. Let op! Uw eerste contractperiode wordt altijd aangehouden. Zegt u binnen deze periode op, eindigt het lidmaatschap meteen na deze contractperiode. Zegt u in de laatste maand of hierna op, hanteren wij ten alle tijden één volle maand als opzegtermijn.

3.1 Betalingen van het lesgeld dienen vooraf te worden voldaan. In geval van minderjarigheid geldt ten aanzien van deze betaling voor zijn / haar wettelijke vertegenwoordiger een hoofdelijke aansprakelijkheid.

3.2 Betaling van lidmaatschapsgelden én eventuele eenmalige kosten geschiedt per automatisch incasso. De enige uitzondering op deze regel is het contant vooruit betalen van lidmaatschapsgelden voor ten minste drie maanden.

3.3 Bij tussentijdse opzegging vindt er géén restitutie van lidmaatschapsgelden plaats. Bij de balie kunt u een opzegformulier opvragen en dit ter plekke ondertekenen. We zien u natuurlijk liever niet gaan! Als u niet tevreden bent, laat ons dan weten middels een tip hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Telefonisch opzeggen, per e-mail of een andere wijze, is niet geldig. We hanteren deze methode zodat er nooit enige onduidelijkheid over de status van uw contract kan bestaan. Tip: Maak een foto van uw opzegging of vraag om een kopie voor uw administratie.

3.4 Lidmaatschapstarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

3.5 In geval van langdurige ziekte, blessure of vakantie waardoor de sportactiviteit tenminste één maand wordt onderbroken, kan het lidmaatschap tijdelijk op pauze worden gezet. Hiervoor rekenen wij natuurlijk geen extra kosten of wachtgeld. Een pauzering kan alleen door dit vooraf aan te vragen op het hiervoor bestemde formulier of per e-mail. Een pauzering heeft altijd een startdatum, en een einddatum. Vult u geen einddatum in, houden wij 3 maanden aan als pauzeringsperiode. De pauze is een tijdelijke onderbreking van het lidmaatschap en wordt in mindering gebracht op de initiële lidmaatschapsperiode. Een pauze gaat pas in op het moment dat deze schriftelijk is aangevraagd en kan niet met terugwerkende kracht in gang worden gezet.

3.6 Een lidmaatschap kan enkel worden stopgezet middels een volledig ingevuld en ondertekend uitschrijfformulier. Het uitschrijfformulier wordt pas in behandeling genomen wanneer alle eventuele openstaande betalingen zijn voldaan. Een uitschrijfformulier is verkrijgbaar aan de SportVision Servicebalie.

3.7 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan dus niet worden overgedragen.

3.8 Indien u gebruik wilt maken van de studentenkorting, dient u ieder jaar voor 1 oktober een document te overleggen waaruit blijkt dat u student bent.

3.9 Indien u gebruik wilt maken van korting, hierbij geldt de regel dat de hoogste korting telt, en korting nooit “stapelt”. Dus bijvoorbeeld een studentenkorting en familiekorting, dan geldt alleen de studentenkorting, en voor de andere personen telt degene met studentenkorting niet mee. Ook mag er maar 1 kortingskaart elkaar worden gebruikt. Dus 1x een gratis rittenkaart bijvoorbeeld, niet 2x na elkaar.

Overig

4.0 Om op verantwoorde wijze te sporten is ieder lid bij het aangaan van een lidmaatschapsovereenkomst met SportVision verplicht zijn of haar gezondheidstoestand te schetsen en bijzonderheden aan te kaarten, door hierover te communiceren met de betreffende instructeur.

5.0 Sportcentrum SportVision behoudt zich het recht voor om deze lidmaatschapsovereenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.

6.0 Alle kosten verbonden aan het incasseren van achterstallige lesgelden, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van het lid waar het incasso betrekking op heeft of diens wettelijke vertegenwoordiger.

7.0 Bij Sportcentrum SportVision gaan we positief, vriendelijk en respectvol met elkaar om.

8.0 Fysiek of verbaal geweld, discriminatie, bedreiging, seksuele intimidatie en het gebruik van, en handel in, verboden goederen en middelen wordt niet getolereerd. Indien u zich hier schuldig aan maakt, wordt u de toegang tot SportVision ontzegd.

Meld je aan voor een gratis proefles

Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt om een afspraak in te plannen en worden nooit gedeeld met derden.